Posted by on februari 24, 2018

ÅF Landscape – Making future. Future Cities

Våra projekt på ÅF handlar till största delen om människor som ska samverka mot ett gemensamt mål. Kommunikation är helt avgörande för projektens framgång. Inom ÅF har landskapsarkitekter och landskapsingenjörer funnits sedan 2011 och på vårt kontor i Malmö finns idag 16 landskaps- och planarkitekter, landskapsingenjörer och visualiserare – inom hela företaget drygt 100 st fördelade på kontor i Sverige samt Köpenhamn och Oslo.

Våra kreativa medarbetare arbetar varierat i flera projektfaser inom utredning och analys, dialog och workshops, koncept, design, projektering och projektledning. Vår projektportfolio innefattar stadens parker, torg, gaturum, pedagogiska miljöer för barn och unga, boende- och verksamhetsområden, broar, vägar, 

flygplatser, kajer, hamnar, våtmarker, gestaltningsprogram, skate- och aktivitetsparker, landskapsanalyser, konsekvensbedömningar, planbeskrivningar, detaljplaner och mycket mer.

Med vår höga resurskapacitet och erfarenhetsbredd av projekt samt möjlighet att ta in spjutspetskompetens vid behov säkerställer vi att vi löpande kan vidmakthålla och fullfölja beställarens behov av kvalitativ kompetens.

Vi arbetar i idébaserade, öppna processer tillsammans med våra kollegor och beställare, med människans behov och beteende i fokus för att skapa ett hållbart samhälle och en väl gestaltad livsmiljö. Våra ambitioner är höga kopplat till de globala hållbarhetsmålen, vi medverkar löpande i flera interna och externa samverkansprojekt med aktörer inom kommuner, forskning och näringsliv vilket spiller över på våra projekt.

Vi ser gärna att klimatkalkyler och miljöplaner är lika självklara i våra projekt som kostnadsbedömningar och en eftersträvan av massbalans. Våra landskapsarkitekter arbetar vant och återkommande i projekt med att aktivt driva lösningar för att utveckla och bibehålla ekosystemtjänster, med biotoper för ökad biodiversitet och artrikedom samt med omhändertagande av dagvatten och skyfall i klimatparker och andra multifunktionella anläggningar. ÅF har flera interna tekniknätverk där vi samlas över regioner och länder för att dela kunskap, erfarenhet och hålla dialogen om vårt intressefält levande.

Våra medarbetare är aktiva samhällsaktörer och deltar löpande i seminarier och ger föreläsningar i spännande sammanhang!

ÅF Landscape architecture

Posted in: Nyheter